Türk-Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikososyal Sağlık Derneği (TAP-DER)

Yönetmelik

1. İsim ve Kuruluş Yeri

1. Dernek “Türk-Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikososyal Sağlık Derneği” ismini taşımaktadır.

2. Derneğin kuruluş yeri Marburg/Lahn’dır.

3. Dernek, Marburg İdare Mahkemesi tarafından tescil edilmiştir.

4. Derneğin çalışma yılı takvim yılıyla örtüşmektedir.

2. Derneğin Amacı

1. Derneğin amacı, ruh sağlığına katkıda bulunan psikiyatri, psikoterapi, sosyal çalışma ve diğer dallarda görevli Türk ve Alman uzmanlar arasındaki işbirliğinin her iki ülke tarafından doğrudan doğruya ve tümüyle kamu yararına yönelik olarak teşvik edilmesidir.

2. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda özellikle şu etkinliklere ağırlık verilmektedir:

 1. Türkiye’deki ve Almanca konuşulan ülkelerdeki göçmenlerin, geri göçenlerin ve yakınlarının psikososyal durumlarının düzeltilmesini amaçlayan araştırma ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
 2. Gerek Türkiye gerekse Almanya’da psikiyatri, psikoterapi, rehabilitasyon, öğrenim kuruluşları, gençlik hizmetleri ve yaşlı bakımı gibi alanlar başta olmak üzere, psikososyal hizmetlerin sistematik bir biçimde geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
 3. Göçmenler ve geri göçenlerin öncelikleriyle göç alan ülkedeki yerli halkla birlikte yaşamanın önceliklerini düzenleyen yasaların yapımının teşvik edilmesi,
 4. Türkiye ve Almanya arasında ruh sağlığına ilişkin kültürel alışverişin güçlendirilmesi,
 5. Gönüllü kişilerin yardımıyla, bölgelerarası bilgi alışverişine yönelik buluşmaların ve mesleki toplantıların gerçekleştirilmesi.

Dernek, bu belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için girişimde bulunmayı ve adı geçen konulardan sorumlu kurumlara yardımcı olmayı önermektedir.

3. Kamu Yararına Uygunluk ve Özel Çıkar Gütmeme İlkesi

Derneğin amaçları tümüyle ve doğrudan doğruya kamu yararına yönelik olup, vergi yasasının ‘vergilemede avantaj tanınan amaçlar’ paragrafı ile uyumludur. Dernek gönüllülük temelinde çalışmaktadır. Çalışmalar kazanç ve kar sağlamaya yönelik değildir.

Derneğin eline geçen araç ya da kazançlar sadece yönetmeliğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Üyeler, üye kimlikleriyle kazanç payı ya da derneğin varlığından herhangi bir pay elde etmezler. Özel ya da tüzel hiçbir kişi, derneğin amaçlarına uymayan ödemelerden ya da aşırı yüksek ödüllerden yararlanamaz.

4. Finansman

1. Dernek etkinliklerinin finansmanı için üye aidatları, bağışlar ve üyelerin sağladığı nakdi ve ayni katkıları kullanır.

2. Üyeler, asgari miktarı ve ne zaman ödeneceği genel kurulca saptanan bir yıllık aidat öderler. Düşük gelirli üyelerin (öğrenciler, yarım zamanlı çalışanlar, işsiz olanlar vb) aidat miktarları ve hangi üyelerin aidat ödemesi gerekmediği (örn. onursal üyeler) de genel kurul tarafından kararlaştırılır.

5. Üyelik

1. Üyelik gönüllülük temelinde oluşur ve aşağıda sıralanan özel ya da tüzel kişilerden derneğin yönetmelik doğrultusunda saptanan çalışmalarında yardımcı olmak isteyen herkese açıktır.

2. Derneğin amaçlarına aktif olarak katkıda bulunmak isteyen tüzel kişiler de (dernekler, birlikler vd), dernekte destekleyici üyeler olarak yer alabilirler.

3. Derneği yönetmeliğine uygun etkinliklerinde desteklemek isteyen özel ya da tüzel kişiler onursal üyeliğe de kabul edilebilirler. Derneğin amaçlarına özel hizmetleri bulunmuş olan kişiler onursal üye seçilebilirler. Onursal üyelik konumu yönetim kurulu tarafından verilir, ancak genel kurulca da onaylanmış olması gerekir.

Onursal üyeler, üyelik aidatı ödemekle yükümlü değildir.

4. Üyeliğe kabul ya da red kararlarını, yazılı başvuru üzerine yönetim kurulu verir. Karar yazılı olarak bildirilir.

6. Üyelikten Çıkartılma

1. Dernek üyeliği, istifa, üyelikten çıkartılma ya da ölüm nedenleriyle sona erer. İstifa, yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir ve her zaman mümkündür. Üyelik aidatını ödeme yükümlülüğü ise, istifanın gerçekleştiği çalışma yılı bittikten sonra ortadan kalkar.

2. Aşağıdaki durumlarda bir üye yönetim kurulunun basit çoğunluk kararı ile üyelikten uzaklaştırılabilir:

-Yönetmelik hükümlerini çiğneyen davranışlar

-Derneğin yararlarını çiğneyen davranışlar

-Üyelik aidatın yinelenen uyarılara karşın ödenmemesi

İlgili üyenin yönetim kurulu kararından haberdar edilmesi gerekir.

3. Üye, üyelikten çıkartılma kararını tebellüğ ettikten sonra dört hafta içinde yazılı olarak yönetim kuruluna ve denetim kuruluna yazılı itirazda bulunabilir. Bu itiraz bir sonraki genel kurulda görüşülür. O zamana kadar üyelik dondurulur.

7. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Her üyenin genel kurul toplantılarına katılma hakkı vardır. Derneğin tüm organlarına seçilebilir ve her türlü onursal göreve getirilebilir. Bu konularda belirleyici olan, yalnızca üyenin kendi yeterliliğidir.

8. Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Bilimsel Danışma Kurulu

9. Genel Kurul

1. Genel kurul derneğin en üst organıdır. Buna yalnızca dernek üyeleri katılabilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

2. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları yapılabilir. Genel kurul yönetim kurulunun yazılı çağrısıyla ve gündem bildirilerek toplanır. Çağrının iletilmesiyle toplantı günü arasında en az 28 günlük bir süre geçmiş olması gerekir. Özellikle hızlı karar verilmesi gereken konular olduğunda, örn. bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerektiğinde, çağrı ve toplantı arasındaki süre 14 güne indirilebilir. Toplantının aciliyeti konusunda Yönetim kurulu karar verir.

3. Olağan genel kurul toplantısı her yıl yapılır. Gündem yönetim kurulu tarafından belirlenir. Denetim kurulunun ve üyelerin gündeme ilişkin önerileri dikkate alınır.

4. Yönetim kurulu, gerek gördüğünde, bu paragrafın ikinci maddesinde belirtilen süre ve şekil koşulu doğrultusunda bir olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyebilir. Ayrıca,

-üyelerin 1/3’i ya da

-üyelerin 1/5’i ile birlikte denetim kurulu,

gerekçe ve amaçlarını yazılı olarak bildirmek suretiyle yönetim kurulundan böyle bir talepte bulunduklarında da olağanüstü genel kurul toplanabilir.

5. Gerektiği şekilde toplantıya çağırılmış bir genel kurul, mevcut üye sayısına bakılmaksızın karar yetkisine sahiptir.

6. Kararlar mevcut üyelerin basit çoğunluğuna dayanılarak alınır.

7. Genel kurul, kendi içinden bir toplantı divanı seçer. Bu divan,

-bir başkan

-bir başkan vekili

-iki yazman tarafından oluşturulur.

Genel kurul toplantısının bir tutanağı hazırlanarak, başkan, başkan vekili ve iki yazman tarafından imzalanır.

8. Genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yönetim kurulu başkanının seçilmesi,
 2. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi (başkan vekili, sayman, yazman, diğer üyeler),
 3. Denetim kurulunun seçilmesi,
 4. Yönetim kurulu tarafından önerilen onursal üyeler ve bilimsel danışma kurulu üyelerinin onaylanması,
 5. Yönetim ve denetim kurullarının etkinlik ve muhasebe raporlarının izlenmesi ve bu kurulların ibrası,
 6. Yönetim kurulunun çalışmasına ilişkin ilkelerin saptanması,
 7. Üye aidatlarının ve ödeme tarihinin saptanması,
 8. Üyelikten çıkartma  önerilerinin karara bağlanması,
 9. Üyelerce bildirilen talepler hakkında karar verilmesi,
 10. Yönetmeliğin ve yönetmelik değişikliklerinin karara bağlanması,
 11. Derneğin kapanması kararının verilmesi.

10. Yönetim Kurulu

1. Yönetim kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

-Başkan (“Birinci Başkan”)

-Başkan Vekili (“İkinci Başkan”)

-Sayman

-Yazman

-Azami altı üye ve iki yedek üye

2. Alman yasaları uyarınca, birinci ya da ikinci başkan ve bir yönetim kurulu üyesi biraraya geldiğinde, yönetim kurulu işlevi görebilir.

3. Yönetim kurulu derneğin etkinliklerini yürütür ve mali kaynaklarını idare eder.

4. Yönetim kurulu, genel kurul toplantısında mevcut üyeler arasından, üç yıllığına seçilir ve bir sonraki seçime kadar görev yapar. Yeniden seçilmek mümkündür. Bir yönetim kurulu üyesi seçim döneminden önce görevi bırakırsa, yedeklerden biri onun yerini alır.

5. Birinci başkan seçilirken, ilk iki turda oyların 2/3 çoğunluğu, üçüncü ve son turda ise oyların basit çoğunluğu yeterli görülür.

6. Diğer yönetim kurulu üyelerinin seçimi için oyların basit çoğunluğu yeterlidir. Bunlar tek tek ya da birlikte seçilebilir. Seçime listeyle girmek mümkündür.

7. Derneğin bir üyesi, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı bir genel kurul toplantısına kabul edilebilir nedenlerle katılamıyorsa, bu üyenin isteğini yazılı olarak belirtmesi koşuluyla seçime katılması mümkündür. Bu seçimi kabul ettiğini de daha sonra yazılı olarak bildirmesi gerekecektir.

8. Yönetim kurulu başkan ya da vekili tarafından toplantıya çağırılır.

9. Yönetim Kurulu, başkan ya da başkan vekili yanında, seçilmiş üyelerin en az yarısı hazır oldukları zaman karar yetkisine sahiptir.

Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar basit oy çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olduğu durumlarda başkan karar verir.

Yönetim Kurulu toplantılarında tutanak hazırlanır ve kararlar bu tutanağa geçirilir.

10. Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre çalışma grupları kurabilir.

11. Görevden ayrılan bir başkan, bir seçim dönemi daha yönetim kurulunda görevli ve oy hakkına sahip olur ve ‘past president’ (geçmiş başkan) ünvanını taşır.

11. Denetim Kurulu 

1. Denetim kurulu eşit haklara sahip iki üye ve bir yedek üyeden oluşur.

2. Denetim kurulu genel kurul tarafından basit oy çokluğuyla üç yıllığına seçilir ve bir sonraki seçimlere kadar görevini sürdürür. Denetim kurulu üyeliğine yeniden seçilmek mümkündür.

3. Denetim kurulu üyeleri derneğin diğer organlarında görev yapamazlar.

4. Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

5. Denetim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a.Yönetim kurulu kararlarının yönetmeliğe uygunluğunu denetlemek,

b.Dernek muhasebesini denetlemek

c.Bütçe ve yıllık hesapları denetlemek

d.Genel kurula denetim raporu sunmak.

12. Bilimsel Danışma Kurulu

1. Bilimsel danışma kurulu yönetim kuruluna derneğin teknik ve bilimsel işlerinde danışmanlık sunar.

2. Bilimsel danışma kurulu yönetim kurulunun seçtiği ve genel kurul tarafından onaylanan kişilerden oluşur. Bu kişiler 3 yıl süreyle görev yaparlar. Yeniden göreve getirilmeleri mümkündür.

3. Bilimsel danışma kurulunun üye sayısı yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

4. Bilimsel danışma kurulu yılda iki kez toplanır. Toplantı daveti yönetim kurulu tarafından, yazılı olarak yapılır.

13. Yönetmelik Değişiklikleri

Bu yönetmelik ancak bir genel kurul toplantısına katılanların ¾’ünün oylarıyla değiştirilebilir. Değişiklik talebi genel kurulu toplantıya davet eden yazıda belirtilmiş olmalıdır.

14. Derneğin Kapanması

1. Derneğin kapanması ancak genel kurul üyelerinin ¾’ünün oylarıyla mümkündür. Kapanma talebi genel kurulu toplantıya davet eden yazıda belirtilmiş olmalıdır.

2. Derneğin kapanması ya da şimdiye kadarki amaçlarının geçersiz hale gelmesi durumunda, dernek varlıkları kapanış işlemi için yapılan toplantıda belirlenen bir noterin yönetimine bırakılır. Bu durumda TAP-DER’in varlıkları psikiyatri, psikoloji ve ilişkili tıbbi alanlarda Türk ve Alman uzmanların işbirliğini amaçlayan Almanca Konuşulan Ülkelerde Transkültürel Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikosomatik Derneği Dachverband e.V. tarafından devralınacaktır. Bu işlem için noter onayı gereklidir.